Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met en vormen onderdeel van het lidmaatschap dat u met Fitness Center IJburg bent aangegaan. Fitness Center IJburg is gerechtigd om zonder verdere aankondiging haar, voorwaarden en huisregels op een willekeurig moment aan te passen. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en huisregels en zich daar aan te houden. De voorwaarden en huisregels kunt u downloaden via www.fitnesscenterijburg.nl. Tevens zijn deze verkrijgbaar bij de balie.

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de overeengekomen contacts periode, welke via de email aan u wordt bevestigd. Aan het einde van de contractsperiode wordt het lidmaatschap automatisch met 1 maand verlengd. Na de contractperiode is er de mogelijkheid te opzegging. Opzeggen dient te geschieden uiterlijk voor de 15de van de maand. Abonnementen kunnen alleen per hele maand opgezegd worden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Opzegging kan uitsluitend via een email aan administratie@87.236.103.60. Indien u niet opzegt blijft u betalingsplichtig, ook als u géén gebruik meer maakt van de faciliteiten. Het lidmaatschap vervalt bij
opzegging.

Contributie en administratiekosten:
De hoogte van het lidmaatschap is afhankelijk van de abonnementsvorm en de contractduur. Inschrijfkosten worden éénmalig berekend bij inschrijving, enkele lidmaatschapsacties uitgezonderd. Afhankelijk van het moment van inschrijven wordt de contributie naar rato berekend voor de eerste maand. U betaalt dus voor het aantal dagen dat u lid bent in de desbetreffende maand.

Betaling:
Betalingen geschieden per automatische incasso. De automatische incasso vindt aan het einde van iedere maand plaats. Indien uw contributie op enig moment niet incasseerbaar is, of gestorneerd is, heeft u geen toegang tot Fitness Center IJburg. Bij niet tijdige betaling wordt er € 7,50 administratie kosten in rekening gebracht. Indien de contributies binnen 14 dagen na de eerste incassodatum nog niet zijn voldaan, volgen herinneringen en is Fitness Center IJburg gemachtigd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Hier zijn kosten aan verbonden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting behoudt Fitness Center IJburg zich het recht om het volledige contractsbedrag in een keer te vorderen.

Restitutie van contributies en administratiekosten:
Restitutie van contributies is niet mogelijk. Bij hoge uitzondering kan een verklaring van een huisarts of behandelend arts voor Fitness Center IJburg reden zijn om dit te heroverwegen. Restitutie van administratiekosten is niet mogelijk.

Check-in en check-out:
Bij aankomst en vertrek dient u zich te registreren bij de dienstdoende medewerker van Fitness Center IJburg. Door middel van een persoonlijk toegekende pas.

Groepslessen:
Deelname aan de groepslessen kan uitsluitend door te reserveren via de ‘mywellness’ app. Mocht de groepsles vol zitten, kan u zichzelf op de wachtlijst plaatsen. Afmelden van een gereserveerde groepsles kan uitsluitend via de ‘my wellness’ app, tot 1 uur voor aanvang van de desbetreffende les. Bij het niet op komen dagen in de gereserveerde les, volgt eerst een waarschuwing, bij een tweede keer niet opdragen een sanctie. De sanctie betreft, 7 dagen geen mogelijkheid tot reserveren van de lessen.

Lockers:
Het gebruik van de lockers zit bij het all-in pakket inbegrepen. Na uw bezoek bent u verplicht alle eigendommen uit uw locker te verwijderen. Het is niet toegestaan eigendommen in de lockers achter te laten na uw bezoek.

Tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap:
Tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap is alleen mogelijk in het geval van:
1. Langdurige blessures of zwangerschap en na overleg van een schriftelijke verklaring van de huisarts of behandelend arts.
2. Tijdelijke verhuizing van uw werkzaamheden of studie. U kunt dan in aanmerking komen voor een tijdelijke stop. Aanvraag van een stopzetting, moet altijd gedaan worden via een email aan administratie@87.236.103.60. In alle bovenstaande situaties wordt de periode waarover het lidmaatschap tijdelijk is stopgezet aan het eind van de contractperiode verlengd. De administratiekosten voor een tijdelijke stopzetting bedragen 15,- euro.
Tijdelijke stopzettingen kunnen nooit langer duren dan 6 maanden.

Overige ontbindende voorwaarden:
Bij verhuizing buiten een straal van 25km kan het abonnement worden ontbonden, hiervoor is een bewijs van inschrijving van de gemeente nodig. Bij langdurige ziekte en/of blessures dient een doktersverklaring te worden verlegd.

Openingstijden:
Fitness Center IJburg heeft ruime openingstijden en is 7 dagen per week geopend. Tijdens een aantal erkende feestdagen behoudt Fitness Center IJburg zich het recht om gesloten te zijn.

Aansprakelijkheid:
Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie. Fitness Center IJburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten of tijdens een bezoek aan ons centrum. Fitness Center IJburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. Fitness Center IJburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluisje zijn ontvreemd. Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij het lid die de schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Kinderen:
Ouders met kinderen zijn welkom, maar ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren). Voor de veiligheid van de kinderen mogen deze niet op de fitnessvloer komen.

Overige voorwaarden:
1. Fitness Center IJburg behoudt zich het recht voor tarieven, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
2. Fitness Center IJburg kan zonder opgaaf van reden een lidmaatschap eenzijdig opzeggen.
3. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Fitness Center IJburg behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te
beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
4. Toegangstijden bij de abonnementsvormen van de jeugd / 65+ wijken af van de openingstijden en standaard (volwassenen 18 tot 65) abonnementsvormen van Fitness Center IJburg. De toegangstijden worden vermeld bij de
ingang van Fitness Center IJburg.
5. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend via het versturen van een email aan administratie@fitnesscenterijburg.nl. Voor beëindiging van het lidmaatschap in de lopende maand dient de email voor de 15de van de maand te worden verstuurd. Dan zal het lidmaatschap per einde van de lopende maand worden beëindigd mits de contractsperiode is verstreken.